להלן תקנון שירות Mycity (להלן: "השירות" ו/או "Mycity") של האתרים הנמצאים בכתובת www.telavivcity.com www.haifacity.com www.jercity.com www.herzliyacity.com ו- www.eylatcity.com( להלן בהתאמה: "תל אביב סיטי", "ירושלים סיטי", "חיפה סיטי" "הרצליה סיטי" ו-"אילת סיטי", וביחד: "האתרים") המנוהלים ונמצאים בבעלות חברת סיטי אתרים בע"מ (להלן: "החברה" ו/או "סיטי אתרים").

אין בתקנון הנ"ל בכדי לגרוע מתקנון האתר, ובכל מקרה של סתירה בין תקנון האתר לתקנון השירותים יגבר תקנון השירותים.
לתשומת ליבך, השלמת ההרשמה לשירותים ושימוש בהם, מהווה הסכמה לתקנון הנ"ל ועל כן מומלץ לקרוא תקנון זה בקפידה ולהתעדכן בשינויים הנעשים בו.

Mycity הינו שירות משלוח הודעות, מידע ותכנים למנויי השירות, בין היתר באמצעות משלוח הודעות דואר אלקטרוני , לכתובת הדואר האלקטרוני של מנויי השירות (להלן: "המנויים"), אשר עברו את תהליך ההרשמה הנדרש, והשלימו אותו כנדרש.

תיאור השירות:
שירות Mycity כולל:
1. יצירת חשבון משתמש ייחודי לו
2. הרשמה למועדון הלקוחות של בתי עסק שונים הרשומים באתרים
3. קבלת הודעות דואר אלקטרוני אינפורמטיביות לפי בקשתו של הגולש בעת ההרשמה (להלן: "תוכן אינפורמטיבי"). בשלב זה התוכן האינפורמטיבי כולל עדכונים על האתרים, על אירועים, ועל בתי עסק הרשומים לאתרים.
4. קבלת הודעות דואר אלקטרוני בעלות תוכן שיווקי הכוללות בין השאר מתן הצעות, המלצות, מבצעים מכירתיים ומידע פרסומי אחר (להלן: "תוכן שיווקי").
5. פתיחת פרופיל אישי הכולל, בין השאר אך לא רק: תמונה אישית, תיאור קצר, העדפות, גיל וכיו"ב (להלן: "פרופיל אישי") בדרגות חשיפה שונות לפי בחירתו – פרופיל ציבורי (חשיפה לכל הגולשים באתרים, להלן: "פרופיל ציבורי") פרופיל חברים (חשיפה רק למי שהוגדר ע"י המנוי כחבר, להלן :"פרופיל מצומצם") פרופיל אישי – ללא חשיפה כלל (להלן :"פרופיל סגור").
6. הוספת דעות על מקומות אירועים וכתבות. הדעות ייחשפו לכל הקוראים בעמוד המרכז את כל דעותיו של המנוי. המנוי אינו יכול למנוע חשיפת דעותיו ואינו יכול למחוק דעות לאחר שהוסיף אותם. מודגש בזאת כי חשיפת הדעות אינה מושפעת מדרגת החשיפה שבחר המנוי (ראה ס' 5) החלה רק על הפרופיל האישי שלו.

השירות במסלול תוכן שיווקי ואינפורמטיבי אינו מחוייב בתשלום.

הצטרפות לשירות:
לשירות mycity יכול להצטרף כל בעל כתובת דואר אלקטרוני תקינה ופעילה. השירותים הניתנים הינם פרטיים ואישיים, ואינם ניתנים להעברה לכל צד ג' שהוא.
ההצטרפות לשירות mycity הוא דרך מילוי הטופס המופיע בכתובת http://www.telavivcity.com/join-us.asp . על מנת להשלים את ההצטרפות ל mycity יש ללחוץ על הקישור שנמצא בהודעת דוא"ל שהתקבלה לאחר השלמת תהליך ההרשמה.
השימוש בשירותים תלוי במסירת פרטים נכונים ומדויקים של המנוי, ובפרט כתובת הדואר האלקטרוני ומספר הטלפון הנייד שלו.

מדיניות הגנת הפרטיות
החברה תהייה רשאית להשתמש בפרטים שמסר המנוי במסגרת הצטרפותו ו/או שימושו בשירותים ובמידע שייאסף אודות דפוס השימוש שלו בשירות ו/או באתרים (לרבות ע"י cookies) בכפוף לכל דין, במקרים הבאים:
• לצורך שיפור השירות, המידע והתכנים שהחברה ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו במסגרת השירות למנוי ו/או לחל מהמנויים ו/או לכלל המנויים בשירות.
• לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ע"י החברה ו/או מסירותו לצדדים שלישיים לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע כאמור יהיה אנונימי.
• ליצירת קשר עימו במקרה הצורך.
• לצורך תחזוקת השירותים.
• לצורך מעקב אחר פעילותו של המנוי בשירותים בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין.
• החברה משתמשת בחברות פרסום של צד שלישי כדי להציג בפני הגולש מודעות, כאשר הוא מבקר באתרים. ייתכן שחברות אלו משתמשות בפרטים (לא כולל השם, הכתובת, כתובת הדוא"ל או מספר הטלפון של הגולש) לגבי הביקורים של הגולש באתרי החברה ובאתרים אחרים על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שמעניינים את הגולש. אם אתה רוצה מידע נוסף בנוגע לתהליך זה, ואם ברצונך לדעת כיצד אפשר למנוע מהחברות האלו להשתמש במידע הזה, לחץ כאן.

כל שימוש שתעשה החברה בפרטים הנמסרים ע"י המנוי בתהליך ההרשמה כפופים לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981 ולהסכמות ולאישורים הניתנים ע"י המנוי בעת ההצטרפות לשירותים ובתקנון זה.

באם מנוי הגדיר את הפרופיל האישי שלו כ"פרופיל ציבורי" ו/או "פרופיל מצומצם", פרטיו כפי שעודכנו על ידו יחשפו לכלל הגולשים או לחבריו, בהתאמה. על כן, רצוי ומומלץ שלא לחשוף פרטים אישיים כגון מספר טלפון, כתובת אימייל וכו', ויש לקחת בחשבון את רמת החשיפה המתאימה לשירות כגון זה.
מודגש בזאת כי דעותיו של הגולש יחשפו לכל הגולשים ללא תלות בדרגת החשיפה שבחר לפרופיל האישי שלו.

אבטחת מידע
החברה תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי המנוי, עם זאת החברה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המנוי הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה.

אחריות לגבי התכנים
• המנוי מאשר כי הובהר לו מפורשות, כי השירותים והמידע הכלול בהם מוצעים לו כפי שהם – As Is. לא תהייה למנוי כל טענה. תביעה או דרישה בנוגע לתכנים, יכולותיהם מגבלותיהם או התאמתם לצרכי המנוי.
• החברה תפעל כמיטב יכולתה על מנת להעביר את התוכן האינפורמטיבי והשיווקי (להלן: המידע) בצורה נכונה ומדויקת ככל הניתן, ואולם אין החברה אחראית לתוכן המידע, אמיתותו ונכונותו. המנוי מצהיר כי ידוע לו כי אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתוכן המידע.
• המנוי פוטר את החברה, מנהליה, עובדיה והפועלים מכוחה, בשמה ומטעמה מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה במידע , לרבות אובדן, הפסד או נזק ישיר, עדיף , תוצאתי או אחר שייגרם במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה בתוכן המידע או מדרך העברתו.
• החברה פטורה מאחריות בנוגע לכל החלטה או עסקה הנעשית בהסתמכות על המידע הניתן במסגרת השירותים. החברה ממליצה למנוי לברר ולאמת כל מידע הנמסר במסגרת השירותים אצל הגורמים המוסמכים למסור מידע זה, ובפרט אצל בתי העסק שאחראים על פרסום המידע.
• המנוי מתחייב כי התכנים שמפורסמים במסגרת חברותו בשירות mycity (בין השאר, אך לא רק, בפרופיל הציבורי ובדעות שמפרסם המנוי , להלן: "תכני mycity ") לא נעשית כל פגישה בפרטיותו של כל אדם אחר ובזכותו שלא להיחשף בניגוד לרצונו בציבור.
• המנוי מודע לכך כי פרסום תכני mycity מהווה מתן רישיון חינם, ללא הגבלת זמן ומקום לחברה לשימוש בהם ומהווה אישור לפרסמם באתרים. המנוי מודע לכך כי החברה יכולה לעשות בתכני mycity ככל העולה על רוחה והיא מוצאת לנכון, לרבות העברתו לצדדים שלישיים.
• המנוי מאשר כי הוא לא יהיה זכאי לכל תמורה, בכסף או שווה כסף, עבור פרסום תכני mycity
• המנוי מודע לכך כי החברה אינה מתחייבת לפרסם את תכני mycity והחברה רשאית לבדוק, לערוך, לעדכן להרחיב או לצמצם את תכני mycity ללא הגבלה ולכל שימוש שהוא.
• המנוי מתחייב לשאת באחריות מלאה ובלעדית לתכני mycity שפרסם.

קניין רוחני
השירותים, המידע, הקופונים , התוכנה והתיעוד הקשור בשירותים הם קניינה של החברה. אין המנוי רשאי לעשות כל שימוש בזכויות השייכות לחברה ו/או לצד ג' כלשהו לרבות זכויות יוצרים, סימנים מסחריים ופטנטים הנחשפים במהלך השירות.
שינוי/הפסקת פעילות השירותים
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים הניתנים ו/או כל חלק מהם ללא כל הודעה מוקדמת. החברה לא תישא בכל אחריות כלפי המנוי או כלפי צד ג' כלשהו אם תפסיק את השירות, לזמן מוגבל או לצמיתות, מכל סיבה שהיא. הודעה על הפסקת השירותים תינתן באתרים במקום נראה לעין המנויים.
השירות יופסק (כולו או חלקו , לפי העניין) בכל מקרה בו ההסכם בין החברה לבין הספק, או בין הספק לבין המפעילים הסלולאריים, יסתיים.

דין ומקום שיפוט
על תקפתו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקופתו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה תהא לבתי המשפטים המוסמכים בעיר תל אביב יפו.

התנתקות מהשירות
בכדי להתנתק משירות Mycity יש לבצע "התנתקות מהמערכת" הנמצאת בתפריט הראשי תחת Mycity, בכתובת הבאה: http://www.telavivcity.com//Remove-Member.asp

שירות לקוחות
בכל בעיה ו/או תקלה בשירותים יש לפנות לכתובת contact@cityatarim.com. תגובה תתקבל עד 7 ימי עסקים מעת קבלת הפנייה במוקד השירות. בפנייה יש לציין את כתובת הדוא"ל כפי שהוקלדה בעת ההרשמה לשירות.
כל הסתייגות מתשלום תוגש עד 30 יום מקבלת חשבונית החיוב על ידי המנוי.

התחייבות ואחריות המנוי
• המנוי מתחייב שהשירות הניתן הינו לשימושו האישי בלבד וכי לא ישתמש בו למטרות עסקיות או מסחריות. שימוש מסחרי הוא, בין היתר, שינוי, העתקה, הפצה, שידור, הצגה, שכפול, פרסום, הענקת רשיונות, העברה ומכירה של המידע והתכנים שהושגו מהשירותים ללא רשות מפורשת של החברה בכתב ומראש.
• המנוי מתחייב שלא להעתיק או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מתוך השירות לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה , בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
• המנוי מתחייב לא לעשות בשירות כל שימוש אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו בהתאם למסמך זה. שימוש לא חוקי הוא , בין היתר, כל שימוש לכל מטרה לא חוקית או אסורה בתנאי שימוש אלה, כל שימוש העלול להזיק לשירות, לרשתות תקשורת או לציוד תקשורת כלשהו, לשיתוק או יצירת עמוס יתר על ציוד תקשורת, או הפרעה לשימוש של גורם אחר ולהנאה שלו מהשירות.
• המנוי מתחייב שלא לקבל גישה, או לנסות לקבל גישה, ללא הרשאה לשירות, לתכנים, לחשבונות של מנויים אחרים, או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לשירות באמצעות פריצה, כריית סיסמאות או בכל אמצעי אחר.
• המנוי מתחייב לא לעשות בשירות כל שימוש באופן הפוגע ו/או משבש פעולתן של מערכות מחשב ו/או מחשבים.
• המנוי מתחייב כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה על פי כל דין, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש שלו בשירות אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין, תהייה החברה רשאית להתחקות אחר השימוש אותו יעשה בשירות, למנוע ממנו גישה לשירות, להעביר את פרטי ו/או דפוסי התנהגותו בשירות לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי תתכן פגיעה מפעילותו המפרה כאמור וכן כל פעולה אחרת אשר האתר תמצא לנכון, והכל בכפוף לכל דין.
• המנוי מתחייב כי הוא נותן בזאת את הסכמתו לכך כי החברה תהייה רשאית לגבות ממנו, באמצעות המפעיל הסלולארי, את הסכומים המגיעים לה בקשר עם השירות. חיוב זה יבוצע במסגרת חשבון הטלפון הסלולארי התקופתי בו המנוי מחויב כלפי המפעיל הסלולארי ובאמצעות כרטיס האשראי שלו ו/או חשבון הבנק שלו, שאת פרטיהם מסר למפעיל הסלולארי והמופיעים בהסכם למתן שירותי רדיו טלפון נייד עליו חתם, או כפי שישונו על ידו בעתיד - אם ישונו. על גבית הסכומים המגיעים לחברה כאמור יחולו הכללים עליהם חתם המנוי בהסכם למתן שירותי טלפון סלולארי, בשינויים המחויבים
• במידה והמנוי אינו הבעלים הרשום של קו הטלפון הנייד לגביו מתבקש שירות SmsCity, הרי שהמנוי מצהיר ומתחייב בזאת כלפי החברה כי הצטרפותו לשירות (לרבות חיובו בתשלום בגין SmsCity) הינה על דעתו והסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של קן הטלפון עבורו יירשם שירות SmsCity כאמור וכי הוא יישא בלעדית באחריו ויישפה את החברה בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים הרשום של קן הטלפון לגביו התבקש השירות.
• המנוי מתחייב שלא לפרסם, במסגרת תכני mycity כל תוכן לא חוקי
• המנוי מתחייב לשפות את החברה, עובדיה מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח. תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכל זה שכר טרחה עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תקנון זה.

שינוי התקנון
החברה רשאית לשנות בעתיד את תקנון השירות. התקנון העדכני יוצג באתרים. החברה ממליצה למנוי לעיין בהוראות התקנון מידי פעם בפעם כדי להתעדכן בהוראות השונות המצויות בו, אשר מחייבות את המנוי בכל רגע בו הוא משתמש בשירותי האתרים.